Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.llegumscuitsisar.cat, propietat de Llegums Cuits Isar, SL, amb NIF B55344907, amb domicili a ctra. dels Àngels, 8 baixos 17241 Creueta, La; Correu electrònic llegumscuits_isar@outlook.com.; des d'ara ''L'EMPRESA''.

Llegums Cuits Isar es dedica des del 1990 a la cocció i el·laboració de llegums i productes derivats d'aquests a Catalunya.

En aquest document ens referirem a ''L'USUARI'', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i ''L'EMPRESA'', que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l'L'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra.  Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella ''He llegit i accepto les Condicions Generals'' que apareixerà durant el procés de compra.  En fer-ho L'USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per L'EMPRESA durant un any, i L'USUARI durant aquest període podrà obtenir una còpia.

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'USUARI s'obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s'escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes condicions generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'USUARI seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L'USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l'apartat ''Continuar'' per procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals.  En la següent pàgina es mostrarà a L'USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables, les despeses d'enviament i el termini previst per al lliurament, podent L'USUARI arealitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat ''Pagar''.  Un cop accedeixi a l'apartat ''Pagar'' L'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de L'USUARI un e-mail justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda.  El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si L'USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per email a L'EMPRESA.

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, L'USUARI ha de notificar a L'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

 • Et garantim que cadascuna de les transaccions realitzades en Llegums Cuits Isar, SL és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Llegums Cuits Isar, SL utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa. (Si voleu saber més, visita la nostra secció Pagament Segur).
 • Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament a l'TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc.
 • A més, et vam informar que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D'aquesta manera, si ets titular d'una targeta "securitzada" sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra botiga.
 • En el cas que la targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, Llegums Cuits Isar, SL només s'admetrà el pagament amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD a clients amb antiguitat i fiabilitat demostrades anteriorment.
 • En ambdós casos, a l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
 • Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i Llegums Cuits Isar, SL entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.

Enviaments

L'enviament es farà mitjançant l'empresa de transport Seur. Els lliuraments de les comandes es realitzaran de dimarts a divendres en horari de matí fins a les 13:30.
En funció del dia i hora en què es realitza la comanda, i la disponibilitat dels productes sol·licitats, el període de lliurament variarà de 2 a 5 dies. En les següents 24 hores a la realització de la seva comanda, se li enviarà un mail on dirà quin dia es farà el lliurament de la seva comanda.

L'enviament de el paquet es considerarà realitzat en el moment que el transportista hagi lliurat el producte a client. El client ha de verificar el producte un cop lliurat i notificar qualsevol desperfecte en el transport en un termini inferior a les 24 hores següents a la recepció, efectuant fotografies de l'envàs i la comanda danyada i guardant-la per ser recollida en els següents dies.

Recollida a l'Obrador:

Les comandes només es podran recollir de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00.
En funció del dia i hora en què es realitza la comanda, i la disponibilitat dels productes sol·licitats, el període de lliurament variarà d'1 a 3 dies. En les següents 24 hores a la realització de la seva comanda, se li enviarà un mail on dirà a partir de quin dia es pot passar a recollir-la.

garantia
El període de garantia dels nostres productes és l'indicat en la Llei de garanties en la venda de béns de consum.
La garantia no cobreix: defectes causats per un desgast, pel seu ús inadequat o per defectes causats per l'envelliment o factors climatològics.
En cas de dubte, pot trucar-nos a l'606264285 o escriure un correu electrònic a info@llegumscuitsisar.cat

3. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, L'USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta a l'article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s'estableix en l'apartat següent denominat ''EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT'', aquest dret no és procedent per als béns i serveis especificats en l'esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, L'USUARI haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquestes condicions generals. Si ho desitja pot utilitzar ara el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l'atenció de Llegums Cuits Isar, SL, ctra. dels Àngels, 8 baixos 17241 Creueta, La; correu electrònic llegumscuits_isar@outlook.com

 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: __________________________________________________________

 • Comanda realitzada el dia: ____________________

 • Nom i cognoms: ______________________________________________________________________

 • Domicili: _________________________________________________________________________________

 • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)

 • Data: _____________________

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.

 • L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda.

  En cas que no es pugui fer amb la caixa original, L'USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s'ha de retornar a L'EMPRESA al seu domicili que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de L'USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article i, si ho desitja, pot realitzar un càlcul de l'esmentat cost aquí:

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import, que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que L'USUARI va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que L'USUARI va escollir al moment de realitzar la comanda.  Fins que no hagi rebut els articles retornats L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l'Art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis on el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

 8. Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

 9. El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

 11. Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

 12. El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

4. DEVOLUCIONS


Si a l'rebre la comanda, aquesta està danyada per un cop al embalatge que ha afectat els productes de l'interior, es notificarà en un termini inferior a les 24 hores següents, efectuant fotografies de l'envàs i la comanda danyada i guardant- per ser recollida en els següents dies per Seur.
Si les condicions de l'productes no són les idònies abans d'arribar a la data de caducitat, caldrà realitzar una fotografia de l'estat del producte on es vegi la data de caducitat per confirmar-ho, i així poder efectuar la devolució en:


-Diners: el que valgui el producte en mal estat, mitjançant transferència bancària.
-Producte: en el següent comanda, s'enviaria el producte sense cost.


llegumscuitsisar.cat no acceptarà devolucions a partir de 7 dies naturals des de la data lliurament de la comanda.

 •  

5. GARANTIA

L'EMPRESA respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En el cas que el producte adquirit fora de segona mà aquest termini serà d'un any.

L'USUARI ha d'informar a L'EMPRESA de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l'ús inadequat o el desgast normal dels productes.

6. - SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

7. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

8. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l'altre.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que L'USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

10. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç:

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l'usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.